มูลนิธิ/สมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าแห่งประเทศไทย

 

1. ให้อุปการะ เลี้ยงดู เด็กกำพร้าที่ไร้ญาติ ขาดผู้อุปการะ โดยไม่คิดมูลค่า ไม่จำกัดเชื้อชาติ
2. ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่เด็กกำพร้าให้เป็นพลเมืองดีและเป็นผู้ที่มีความสามารถในการประกอบอาชีพ เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป
3. ป้องกันและลดปัญหาอาชญกรรมของสังคม และยกระดับการดำรงชีวิตของคน
4. ส่งเสริมการศึกษาแก่เด็ก โดยจัดตั้งโรงเรียนเมตตาวิทยา ภายในสมาคมสงเคราะห์เด็กกำพร้าฯ
5. ร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อนสาธารณะประโยชน์

TOP