ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้าพเจ้าขอทำความดี
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  21386  ข้อความ
ข้อความที่ 21386
ถวายพระพร :  ๑.ชาติไทยพ้นวิกฤตได้ ๒.พระบารมี แผ่ปกคลุมไฟศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา ๓.พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นทื่ของประเทศไทย ๔.ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร ๕.ทรงประหยัด ๖.ทรงส่งเสริมการศึกษา ๗.ทรงส่งเสริมด้านวิทยาสาสตร์ ๘.ทรงมีโครงการต้านยาเสพติด ๙.ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า ๑๐.ทรงเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ดู ๑๑.ทรงทำนาเอง ๑๒.ทรงเห็นการไกล ๑๓.ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย ๑๔.ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม. ๑๕.ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร ๑๖.ทรงรักประชาชน ๑๗.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๑๘.ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก ๑๙.ทรงไม่ย่อท้อ ๒๐.ทรงให้ทุกคนเป็นคนดี ๒๑.ทรงดูห่วงความเดือดร้อนของประชาชน ๒๒.ทรงสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพระองค์เอง ๒๓.ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน ๒๔.ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย ๒๕.ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้ง ๒๖.ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย ๒๗.ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ๒๘.ทรงเป็นนักประดิษฐ์ ๒๙.ทรงใช้พลังงานอย่างประหยัด ๓๐.ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย ๓๑.ทรงเป็นนักวิจัย ๓๒.ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย ๓๓.ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน ๓๔.ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำ ๓๕.ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม ๓๖.ทรงอนุรักสัตว์ป่า และป่าไม้ ๓๗.ทรงเป็นแบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย ๓๘.ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม ๓๙.ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้ ๔๐.ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคน ๔๑.ทรงดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ ๔๒.ทรงสนับสนุนกิจการเกษตรพอเพียง ๔๓.พัฒนาการเกษตร ๔๔.ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ ๔๕.ทรงเลี้ยงโคนม ๔๖.ทรงแปรรูปนมโค ๔๗.ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ๔๘.ทรงเป็นห่วงประชาชน ๔๙.ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๕๐.ทรงให้อยู่ในความไม่ประมาท ๕๑.ทรงพระราชทานถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย ๕๒.ทรงสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร ๕๓.ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ ๕๔.ทรงแก้ทุกข์ของประชาชน ๕๕.ทรงอดทนเพื่อชาวไทย ๕๖.ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพฒนาประเทศไทย ๕๗.ทรงสนับสนุนราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร ๕๘.ทรงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี ๕๙.ทรงไปทุกที่ที่มีความเดือดร้อน ๖๐.ทรงสร้างงานให้ประชาชนมีอาชีพ ๖๑.พระองทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน ๖๒.ทรงมีความพอเพียงพออยู่พอกินวิถีไทย ๖๓.ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง ๖๔.การไม่เห็นแก่เป็นประโยชน์เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติได้ ๖๕.ฝายกันน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าสมบูรณ์ ๖๖.ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย ๖๗.จากความแห้งแล้งกลายเป็นความชุ่มชื้น จากพื้นทรายกลับกลายเป็นดิน ๖๘.พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม ๖๙.เกียรติคุณขจรไกลขอพระองค์ทรงพระเจริญ ๗๐.ด้อยขาดสิ่งใดแม้ภัยมาโครงการในหลวงช่วยปวงชน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กองพลทหารราบที่ ๑๕
ข้อความที่ 21385
ถวายพระพร :  ขอถวายพระพร ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญและหลักชัยให้เหล่าประชาราษฎร์โดยทั่วหล้าตลอดกาลนาน - ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้แก่คนไทยยิ่งยืนนาน - ขอให้พระองค์จงทรงพระเจริญ อยู่คู่ฟ้า คู่แผ่นดินไทยตลอดไป และพระพลานานัยแข็งแรงพร.....ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า..ส.อ.ธนัตถ์สิษฐ์ แกล้วกสิกิจ พร้อมครอบครัว
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ส.อ.ธนัตถ์สิษฐ์ แกล้วกสิกิจ พร้อมครอบครัว
ข้อความที่ 21384
ถวายพระพร :  ช่วยรักษาทำความสะอาดที่บ้านและโรงเรียน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.วราภรณ์ ไขโพธิ์
ข้อความที่ 21383
ถวายพระพร :  เพื่อพ่อของแผ่นดิน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.วราภรณ์ ไขโพธิ์
ข้อความที่ 21382
ถวายพระพร :  ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งเเรงสมบูรณ์ดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.อรอุมา เเสนพัน
ข้อความที่ 21381
ถวายพระพร :  รักษาศีล ภาวนา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสุจินตา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
ข้อความที่ 21380
ถวายพระพร :  ช่วยแม่ดูแลน้อง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เขมจิรา สุวรรณ
ข้อความที่ 21379
ถวายพระพร :  หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ
ข้อความที่ 21378
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าจะเป็นข้าราชการที่ดีตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางนงลักษณ์ จันทรนวล
ข้อความที่ 21377
ถวายพระพร :  1. เรารักพ่อหลาวของแผ่นดินทรงพระเจริญ 2. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 3. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.ไซนนท์ แต่หละ
ข้อความที่ 21376
ถวายพระพร :  1.ขอให้อยู่กับชาวไทยไปนานๆสุภาพแข็งแรงตลอดเวลา. 2.ขอให้เป็นที่รักของชาวไทยไปนานๆ. 3.ทรงเป็นมิ้งขวัญของชาวไทย
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.นราวุฒิ มะหมัด
ข้อความที่ 21375
ถวายพระพร :  1.ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 2.ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจิญ 3.ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.วิทยา เต้งชู
ข้อความที่ 21374
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.ซีน ละเอียด
ข้อความที่ 21373
ถวายพระพร :  1.ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 2.ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ 3.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หมัดซัมรีย์ เจ๊ะอะ
ข้อความที่ 21372
ถวายพระพร :  1.ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ 2.ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ 3.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นศท.หมัดซัมรีย์ เจ๊ะอะ
ข้อความที่ 21371
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชาริฟ สาและ
ข้อความที่ 21370
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชาริฟ สาและ
ข้อความที่ 21369
ถวายพระพร :  1.ข้าพเจ้าจะทำความดีเพือตอบแทนคุนของแผ่นดิน 2. ข้าพเจ้าจะทำตามที่พระองค์ทรงกระทำเป็นแบบอย่าง 3. ข้าพเจ้าจะไม่ยุงเกียวกับสิ่งที่ทำำห้เสื่อมเสียแก่ชาติ 4. ข้าพเจ้าจะทำตามเศรษฐกิจพอเพียง 5. ข้าพเจ้าจะตอบแทนคุนแผ่นดินไห้ดีที่สุด
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ข้าพเจ้า นศท ศิวะกร สายนุ้ย
ข้อความที่ 21368
ถวายพระพร :  คิดดี พูดดี ทำดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง
ข้อความที่ 21367
ถวายพระพร :  คิดดี พูดดี ทำดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอภิสิทธิ์ เชื้อคำเพ็ง