ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้าพเจ้าขอทำความดี
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  21386  ข้อความ
ข้อความที่ 21306
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากไม่ว่า ที่ไหน เวลาไหน ตามกำลังที่ข้าพเจ้า จะช่วยเหลือได้ และข้าพเจ้าจะดำรงค์ชีพใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัส ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายผดุงศักดิ์ พิลาล้ำ
ข้อความที่ 21305
ถวายพระพร :  ข้าพระพุทธเจ้านายนัฐพล ทรงทาศรี ขอถวายพระพร ขอพระองค์จงพระเกษมสำราญ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย.นัฐพล ทรงทาศรี
ข้อความที่ 21304
ถวายพระพร :  จะเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ จะเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม จะตั้งใจเรียน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอุกริช ราชไชย
ข้อความที่ 21303
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าช่วยเหลือผู้คนที่ลำบากไม่ว่า ที่ไหน เวลาไหน ตามกำลังที่ข้าพเจ้า จะช่วยเหลือได้ และข้าพเจ้าจะดำรงค์ชีพใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามพระราชดำรัส ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายผดุงศักดิ์ พิลาล้ำ
ข้อความที่ 21302
ถวายพระพร :  โดยเป็นเด็กดีของพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และจะรักในหลวงตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ภัทรมน อำพนกิจวิวัฒน์
ข้อความที่ 21301
ถวายพระพร :  ขอเป็นลูกที่เชื่อฟัง และประพฤติดีต่อพ่อ-แม่และผู้มีบุญคูณ ขอให้พ่อหลวงทรงพระเจริญยิงยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ด.ญ.กาญจนาพร สุมิตรเดช
ข้อความที่ 21300
ถวายพระพร :  จะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวธาริดา ศิริมัย
ข้อความที่ 21299
ถวายพระพร :  โดยการทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และรู้จักรับผิดชอบตนเอง ไม่สร้างภาระให้ผู้อื่น ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.สุมลทิพย์ ขันธเขตร
ข้อความที่ 21298
ถวายพระพร :  จะปฎิบัติหน้าที่เป็นข้าราชการท่ีีี่ดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายทรงปกรณ์ ชูแผน
ข้อความที่ 21297
ถวายพระพร :  จะเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวธาริดา ศิริมัย
ข้อความที่ 21296
ถวายพระพร :  โดยรักชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเป็นนคนดี
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวรัตนา ตันสิทธิ
ข้อความที่ 21295
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยื่นนาน ทรงพระเกษมสำราญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ประสิทธิ์ ช่วงอรุณ
ข้อความที่ 21294
ถวายพระพร :  ข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนให้มาก ๆ ยิ่งขึ้นเพื่อพ่อของข้าพเจ้า
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นพวรรณ พึ่งสำโรง
ข้อความที่ 21293
ถวายพระพร :  หนูจะไม่ทำลายป่าไม้ ต้นไม้ใบหญ่า เพื่อแผ่นดินของพ่อจะได้มีแต่สีเขียว และสีของธรรมชาติค่ะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชนาลักษณ์ นาคมี
ข้อความที่ 21292
ถวายพระพร :  เป็นคนดี พร้อมนำแนวทางคำสอนของพ่อมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเจริญ+นางธนิดา+เด็กหญิงสุรนดา โชติพรมราช
ข้อความที่ 21291
ถวายพระพร :  เรารักในหลวง
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วิฑูรย์ คำพงษ์พีร์
ข้อความที่ 21290
ถวายพระพร :  เป็นคนดีของสังคม
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เกรียงไกร อรุณพันธุ์
ข้อความที่ 21289
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ อยู่กับพวกเราตลอดไปตลอดกาลนานเทอญ ฉันจะเป็นคนดีไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร :]
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สีน้ำเงินทะเลพายุ
ข้อความที่ 21288
ถวายพระพร :  จะจงรักภักดีต่อชาติ ต่อแผ่นดิน ต่อพระมหากษัตริย์ จะสื่อสัตย์ต่อตัวเองและคนอื่น จะไม่ทำอะไรที่ทำให้แผ่นดินไทยนี้แปดเปื่อนจากการกระทำของตนเอง และจะทำทุกอย่างที่ทำได้ปกป้องแผ่นดินไทย แผ่นดินที่พระเจ้าอยู่หัวทรงรักษาให้เป็นแผ่นดินของไทย ให้ลูกหลานไทยมีแผ่นดินได้หยัดยืน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นพรัตน์ เหลืองวิโรจน์
ข้อความที่ 21287
ถวายพระพร :  ขอให้พระองค์จวมีแต่ความสุขสมตลอกกาล
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อนุรักษ์ พรหมศรี