ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 10
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.สุวรรณา ศรีสุข
ข้อความที่ 9
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว อัญชิสา กรุดเที่ยง
ข้อความที่ 8
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญเพคะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ชนะกานต์ สุริการ
ข้อความที่ 7
ถวายพระพร :  รักพ่อ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย จิรวัมน์ ประสพเนตร
ข้อความที่ 6
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวเนตรนภา ผมนะรา
ข้อความที่ 5
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ตะวัน อภิชาติพงษ์
ข้อความที่ 4
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อินทนนท์ รุ่งเรืองรัตน์ชัย
ข้อความที่ 3
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย วิวิศน์ ท่าห้อง
ข้อความที่ 2
ถวายพระพร :  
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย สุชาครีย์ พลธิแสง
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ภากร อมรศักดิื
ข้อความที่ 0
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธนวัต ทาซ้าย
ข้อความที่ -1
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.กฤษราพร นาคีสังข์
ข้อความที่ -2
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส.บุญสิตา พิศมัย
ข้อความที่ -3
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  น.ส. ปนัดดา สาดี
ข้อความที่ -4
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  รุ่งนภา พลังเดช
ข้อความที่ -5
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ จ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  สุพัชชา มงคลเดชคุณ
ข้อความที่ -6
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พรนิภา กล้วยน้อย
ข้อความที่ -7
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวอรอนงค์ เรืองพระยา
ข้อความที่ -8
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนกฤต พราหมโณ
ข้อความที่ -9
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ไตรภพ วงค์อุดม