ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 11696
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. ปกเกล้าปกกระหม่อม... ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนกฤต เจนเชี่ยวชาญ
ข้อความที่ 11695
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชิษณุพงศ์ แก้วสังวาลย์
ข้อความที่ 11694
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย นิคม นิลบัว , นางสาว อมรรัตน์. โชติพรหม
ข้อความที่ 11693
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีระพล โคตรสาร
ข้อความที่ 11692
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีระพล โคตรสาร
ข้อความที่ 11691
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย. ดอกรัง ปานเรือง
ข้อความที่ 11690
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุญช่วย แซ่ยับ
ข้อความที่ 11689
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์
ข้อความที่ 11688
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุญช่วย แซ่ยับ
ข้อความที่ 11687
ถวายพระพร :   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธนัช ใจเคลื่อน
ข้อความที่ 11686
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อภิรักษ์ ไชยมังกร
ข้อความที่ 11685
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ประทานพร จงมาตรกลาง
ข้อความที่ 11684
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อรรถพล แสงกิตติกร
ข้อความที่ 11683
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จามิกร ธนพรรังสิมา
ข้อความที่ 11682
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คงศักดิ์ คงทวีกุล
ข้อความที่ 11681
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กนกพล ศรีบุญเรือง
ข้อความที่ 11680
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณวงศ์และครอบครัว
ข้อความที่ 11679
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปริญญา พึ่งแสง
ข้อความที่ 11678
ถวายพระพร :  ผมจะซื่อสัตย์ต่อท่านและประเทศไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพีระพงศ์ ยะชะระ
ข้อความที่ 11677
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คุณ กิตติศักดิ์ . ฉั่วเจริญ เเละครอบครัว