ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 136
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. ปกเกล้าปกกระหม่อม... ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนกฤต เจนเชี่ยวชาญ
ข้อความที่ 135
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชิษณุพงศ์ แก้วสังวาลย์
ข้อความที่ 134
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย นิคม นิลบัว , นางสาว อมรรัตน์. โชติพรหม
ข้อความที่ 133
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีระพล โคตรสาร
ข้อความที่ 132
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีระพล โคตรสาร
ข้อความที่ 131
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย. ดอกรัง ปานเรือง
ข้อความที่ 130
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุญช่วย แซ่ยับ
ข้อความที่ 129
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์
ข้อความที่ 128
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุญช่วย แซ่ยับ
ข้อความที่ 127
ถวายพระพร :   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธนัช ใจเคลื่อน
ข้อความที่ 126
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อภิรักษ์ ไชยมังกร
ข้อความที่ 125
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ประทานพร จงมาตรกลาง
ข้อความที่ 124
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อรรถพล แสงกิตติกร
ข้อความที่ 123
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จามิกร ธนพรรังสิมา
ข้อความที่ 122
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คงศักดิ์ คงทวีกุล
ข้อความที่ 121
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กนกพล ศรีบุญเรือง
ข้อความที่ 120
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณวงศ์และครอบครัว
ข้อความที่ 119
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปริญญา พึ่งแสง
ข้อความที่ 118
ถวายพระพร :  ผมจะซื่อสัตย์ต่อท่านและประเทศไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพีระพงศ์ ยะชะระ
ข้อความที่ 117
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คุณ กิตติศักดิ์ . ฉั่วเจริญ เเละครอบครัว