ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  25,730  ข้อความ
ข้อความที่ 7,710
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  เด็กหญิง กัณฐมณี ชนะกุล
ข้อความที่ 7,709
ถวายพระพร :  ขอ พระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ทรงธรรม จันทนสุรคน
ข้อความที่ 7,708
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว จรรยพร ชนะกุล
ข้อความที่ 7,707
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  พรรณภัทร สินธุแปง
ข้อความที่ 7,706
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวปฐมลักษณ์ อินพิทักษ์
ข้อความที่ 7,705
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวปฐมลักษณ์ อินพิทักษ์
ข้อความที่ 7,704
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวผกามาศ รักไทยทอง
ข้อความที่ 7,703
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวปฐมลักษณ์ อินพิทักษ์
ข้อความที่ 7,702
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวปฐมลักษณ์ อินพิทักษ์
ข้อความที่ 7,701
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาว จิรพร ฟักฤกษ์
ข้อความที่ 7,700
ถวายพระพร :  ขอพระองค์​ทรง​พระ​เจริญ​ยิ่ง​ยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  วรัญญา​ หาริชัย
ข้อความที่ 7,699
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดร.โสภณ​ หลักดี
ข้อความที่ 7,698
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวจิรารัตน์ อยู่สุขและครอบครัว
ข้อความที่ 7,697
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุศรากร ดุกสุกเเก้ว
ข้อความที่ 7,696
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุศรากร ดุกสุกเเก้ว
ข้อความที่ 7,695
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุศรากร ดุกสุกเเก้ว
ข้อความที่ 7,694
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นางสาวจิรารัตน์ อยู่สุข
ข้อความที่ 7,693
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุศรากร ดุกสุกเเก้ว
ข้อความที่ 7,692
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายจงจรัส ภักดีพันธ์
ข้อความที่ 7,691
ถวายพระพร :  ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ดร.โสภณ​ หลักดี