ลงนามถวายพระพร

ชื่อ - นามสกุล
ข้อความถวายพระพร
 
คำถวายพระพรทั้งหมด  18136  ข้อความ
ข้อความที่ 16
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน.. ปกเกล้าปกกระหม่อม... ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ธนกฤต เจนเชี่ยวชาญ
ข้อความที่ 15
ถวายพระพร :  ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ชิษณุพงศ์ แก้วสังวาลย์
ข้อความที่ 14
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย นิคม นิลบัว , นางสาว อมรรัตน์. โชติพรหม
ข้อความที่ 13
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีระพล โคตรสาร
ข้อความที่ 12
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย ธีระพล โคตรสาร
ข้อความที่ 11
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจิรญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นาย. ดอกรัง ปานเรือง
ข้อความที่ 10
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุญช่วย แซ่ยับ
ข้อความที่ 9
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายอธิทัชร์ โภควรรณวิทย์
ข้อความที่ 8
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  บุญช่วย แซ่ยับ
ข้อความที่ 7
ถวายพระพร :   ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายธนัช ใจเคลื่อน
ข้อความที่ 6
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อภิรักษ์ ไชยมังกร
ข้อความที่ 5
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ประทานพร จงมาตรกลาง
ข้อความที่ 4
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  อรรถพล แสงกิตติกร
ข้อความที่ 3
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  จามิกร ธนพรรังสิมา
ข้อความที่ 2
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คงศักดิ์ คงทวีกุล
ข้อความที่ 1
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  กนกพล ศรีบุญเรือง
ข้อความที่ 0
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายเกียรติศักดิ์ สุวรรณวงศ์และครอบครัว
ข้อความที่ -1
ถวายพระพร :  ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  ปริญญา พึ่งแสง
ข้อความที่ -2
ถวายพระพร :  ผมจะซื่อสัตย์ต่อท่านและประเทศไทยตลอดไป
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  นายพีระพงศ์ ยะชะระ
ข้อความที่ -3
ถวายพระพร :  ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ลงนามถวายพระพรโดย คุณ  คุณ กิตติศักดิ์ . ฉั่วเจริญ เเละครอบครัว